Classes et concept iPad

22. Jan 2024

iPad Helpdesk

Hues du Problemer oder Froen betreffend däin iPad?
22. Jan 2024

Ipad Ligen

Am ALR schaffe mir matt engem Belounungssystem vu Lige matt den iPads.
22. Jan 2024

Culture numérique

D’Zil vun eiser Schoul ass et, eis SchülerInnen zu kriteschen a mëndege BiergerInnen ze erzéien an dëst gëllt och am Beräich vun der digitaler Bildung.

Adresse

Atert Lycée Réiden
1, rue du Lycée
L-8508 Redange/Attert

Contact

Réception: 26 62 32 - 100
Direction: 26 62 32 - 200
Fax: 26 62 32 - 299
E-Mail: secretariat@alr.lu

Secrétariat élèves:
26 62 32 - 210 ou - 211
eleves@alr.lu

Contact BTS RH:
bts@alr.lu

 

 

Recherche

Icons