Charte

Charte

ZÄIT FIR MÉI

ZESUMMELIEWEN

Et ass eis wichteg, datt all Jugendlechen an Erwuessenen, deen an eis Schoul geet, sech wuel spiert, onofhängeg vu Geschlecht, Relioun, sexueller Orientéierung, Hautfaarf an Origine. Duerfir liewe mir Toleranz a si géint all Form vun Diskriminatioun. Jidderee vun eis huet d’Recht op Respekt an awer och d’Flicht, sech u Reegelen ze halen a sech fir d’Gemeinschaft anzesetzen.

D’Recht op Gedanke-, Gewëssens- a Reliounsfräiheet gëllt fir jiddereen, mir sinn an dësem Sënn neutral. An eiser Schoul ass weder Plaz fir politesch Propaganda nach fir d’Ausübe vu reliéise Praktike wéi och net fir dat ostentatiivt Droe vu politeschen a reliéisen Zeechen.

 

KOMMUNIKATIOUN

Den Dialog ënnert a mat alle Schoulpartner ass eis wichteg. Mir beméien eis ëm ee respektvollen Ëmgangstoun a probéieren, een deen Aneren ze verstoen.

D’Eltere spillen eng bedeitend Roll fir de schouleschen Erfolleg vun hire Kanner. Duerfir siche mir d’Gespréich mat hinnen a lauschteren no.

 

LÉIEREN

Nohaltegt Wësse vermëttelen a Kompetenzen entwécklen zeechnen eng gutt Schoul aus. Op Basis vum nationale Léierplang hëllefe mir eise Schüler, sech dëst Wëssen unzëeegnen an dës Kompetenzen an de Coursen ze erschaffen. Innovativ Methoden, Projeten a Stagen ënnerstëtzen dëse Prozess.

 

RESPONSABILITÉIT

Ugepasst Strukturen erméiglechen et eise Schüler, selbstänneg ze schaffen an ee gesonden Equiliber tëschent Fräizäit a Léieren ze fannen. Doriwwer eraus solle si léieren, responsabel mat hirer Gesondheet, der Ëmwelt an de modernen Technologien ëmzegoen. Eis Schoul ënnerstëtzt d’Schüler an hirer Entwécklung hin zu kriteschen a mëndege Bierger.
Déi Erwuesse si sech dobäi hirer Virbildfunktioun bewosst.

BEGLEEDUNG

D’Direktioun, d’Léierpersonal, de Service éducatif an d‘Mataarbechter vum SePAS ënnerstëtzen d’Schüler dobäi, hire Wee ze fannen a sech och géigesäiteg ze hëllefen. Am Schoulalldag a besonnesch am Coach, an der Fola, am Tutorat, am Appui an och während dem Stage sinn déi Erwuessen hir Uspriechpartner.

Am Internat gëtt d’pädagogescht Team de Schüler d’Méiglechkeet, sech an engem strukturéierten Ëmfeld op hire schoulesche Wee ze konzentréieren an eng sënnvoll Fräizäitgestaltung ze erliewen.

 

BEWÄERTUNG

Mir iwwerpréiwe regelméisseg d’Wëssen an d’Kompetenze vun eise Schüler. Mat den Epreuves communes internes schafe mir klasseniwwergräifend vergläichbar Unterrechtsinhalter an Evaluatiounskritäre fir all d’Schüler vun engem Joergang. D’Annexe au bulletin gëtt dem Schüler eng Réckmeldung zu senger Aarbechtshaltung a senge soziale Kompetenzen.

 

ORIENTATIOUN

An enger Zäit vu wuessenden Ufuerderungen un déi Jonk huele mir d’Virbereedung op d’Beruffswelt ganz eescht. Coach an Tutoratsstonnen hëllefen dem Schüler, sech a seng Interessie besser kennenzeléieren. D’Studieberodung duerch de SePAS an duerch d’Professeurs orienteurs sou wéi och d’Stagen an de Betriber sinn dobäi ganz wichteg.

 

PERSÉINLECHKEETSENTFALUNG

Een Zil vu Schoul ass, datt d‘Schüler sech zu staarke Perséinlechkeeten entwéckelen. Mir bidden de Schüler d‘Méiglechkeet, hier Talenter an Interessien a ville verschiddene Beräicher ze entdecken a si ze fërderen.

 

REGIONALITÉIT

Mir sinn eng Schoul agebonnen an eiser Regioun, fir eis Regioun, an där mir d’Zesummenaarbecht mat de lokale Veräiner, de Betriber an den Institutioune sichen a fërderen.

Adresse

Atert Lycée Réiden
1, rue du Lycée
L-8508 Redange/Attert

Contact

Réception: 26 62 32 - 100
Direction: 26 62 32 - 200
Fax: 26 62 32 - 299
E-Mail: secretariat@alr.lu

Secrétariat élèves:
26 62 32 - 210 ou - 211
eleves@alr.lu

Contact BTS RH:
bts@alr.lu

 

 

Recherche

Icons