Aides et structures

Service socio-éducatif (SSE)

Ekipp: 

1. Rei: Claude Huet
2. Rei (vu l. no r.): Tania Karier, Maïté Schroeder, Nadine Georges, Danièle Speller
Net op der Foto: Michel Majerus

Coordinatrice: Tania Karier

service.educatif@alr.lu           26 62 32 -333 / -336               Säll: A2/02  -  A2/04


Den SSE ass zoustänneg fir verschidde Begleet- an Hëllefsstrukturen, déi dozou bäidroen, eenzel Schüler souwéi ganz Klassen a verschiddene Situatiounen z’ënnerstëtzen.

Hei déi verschidde Strukturen:

 

1. Mosaikklass

D’Konzept vun der Mosaikklass riicht sech un all Schüler am Cycle inférieur vum Régime classique oder général, déi am „échec scolaire“ sinn a wou keng Ännerungen iwwer aner Mesuren erreecht goufen.

D’Zil vun der Mosaikklass ass et, fir de Schüler no enger intensiver an zilorientéierter Fërderung vun 12 Wochen nees an de normale Schoulalldag ze reintegréieren.

Wärend dem Openthalt an der Mosaikklass gëtt um normale Schoulprogramm geschafft, dee vu Fach-Enseignanten assuréiert gëtt. D’Schüler ginn nom selwechte Prinzip bewäert wéi an der Reegelklass. Donieft gëtt awer och vill Wäert op eng ausserschoulesch Betreiung vum Schüler geluecht, wéi beispillsweis sportlech oder kulturell Aktivitéiten. Fir eng individuell Fërderung ze garantéieren, gi maximal 6 Schüler gläichzäiteg an der Mosaikklass opgeholl. Ausserdeem gi fir all Schüler individuell Ziler festgeluecht, déi un hir perséinlech Besoinen ugepasst sinn.

D‘Elterenaarbecht ass ee wichtege Bestanddeel vun der Aarbecht mam Schüler an der Mosaikklass, dofir fanne reegelméisseg Gespréicher tëschent den Elteren, dem Schüler an dem Mosaikteam statt.

Uspriechpartner: Claude Huet

E-mail: service.educatif@alr.lu Tel: 26 62 32 -333 Sall: A2/04

1. La classe mosaïque

Le concept de la classe mosaïque est axé sur les élèves se trouvant dans une situation d’échec scolaire au cycle inférieur du régime classique ou général. Si aucune autre mesure proposée à l’élève n’a porté ses fruits, une prise en charge par la classe mosaïque peut être offerte à l’élève.

L'objectif de la classe mosaïque est de réintégrer l'élève dans sa classe d’origine après une prise en charge intense et ciblée de 12 semaines.

Pendant le séjour dans la classe mosaïque, les cours du programme scolaire normal sont dispensés par des enseignants spécialisés. Les élèves sont évalués selon le même principe que dans la classe d’origine. Une particularité de la classe mosaïque constitue par exemple l’offre d’activités sportives ou culturelles. Pour assurer un soutien individuel, un maximum de 6 élèves sont admis simultanément dans la classe mosaïque. De plus, pour chaque élève, des objectifs individuels sont définis et adaptés à leurs besoins personnels.

Un contact intensif avec les parents est une partie importante du travail dans la classe mosaïque; ainsi des entretiens réguliers ont lieu entre les parents, l'élève et l'équipe pédagogique de la classe mosaïque.

Personne de contact: Claude Huet

E-mail: service.educatif@alr.lu Tel: 26 62 32 -333 Sall: A2/04

Adresse

Atert Lycée Réiden
1, rue du Lycée
L-8508 Redange/Attert

Contact

Réception: 26 62 32 - 100
Direction: 26 62 32 - 200
Fax: 26 62 32 - 299
E-Mail: secretariat@alr.lu

Secrétariat élèves:
26 62 32 - 210 ou - 211
eleves@alr.lu

Contact BTS RH:
bts@alr.lu

 

 

Recherche

Icons