Wichtig Datumer fir dëst Schouljoer:

calendar-660670_1920

Schouljoer 2022-2023:

 • 24. bis 29. Oktober 2022: Studentefoire (digital an op der Uni zu Belval)
 • Mëtt Januar - Mëtt März 2023: Aschreiwungen fir die fransäisch Uni'en: www.parcoursup.fr
 • 10. März 2023: Journée de l'orientation am ALR (fir all 1e, 2e (obligatorisch) an 3e Schüler)
 • bis den 15. Juli 2023: Demande d'équivalence fir de 1ère Diplom (fir 1ère Schüler déi an der Belsch studéieren wellen)
 • 17. - 19. Juli 2023: Aschreiwen an een aaner Lycée

 

 • Stagen:
  • fir all 2C an 2G: 1. Februar - 3. Februar 2023
  • 1TPCM: 2. Mee - 9. Juni 2023
  • 2TPCM: 23. Januar - 3. März 2023

 

Schouljoer 2021-2022:

 • 25. bis 30. Oktober 2021: Studentefoire goes digital
 • 27. Oktober 2021: DayCare
 • Mëtt Januar - Mëtt März 2022: Aschreiwungen fir die fransäisch Uni'en: www.parcoursup.fr
 • 11. März 2022: Journée de l'orientation am ALR (fir all 1e, 2e (obligatorisch) an 3e Schüler)
 • Ufank Mee 2022: Déclaration d'intention fir den Choix vun der Sektioun (4e Schüler aus dem ESC)
 • Ufank Juni 2022: Réinscriptioun an den ALR matt der Auswiel vun der Sektioun (4e Schüler aus dem ESC)
 • 10. Juni 2022: Jobwatchday (fir 6G)
 • 16. Juni 2022: Soirée des patrons
 • bis den 15. Juli 2022: Demande d'équivalence fir de 1ère Diplom (fir 1ère Schüler déi an der Belsch studéieren wellen)
 • 18. - 20. Juli 2022: Aschreiwen an een aaner Lycée
 • Stagen:
  • 1TPCM: 2. Mee - 10. Juni 2020
  • fir all 2C an 2G: 2. Februar - 4. Februar 2022
  • 2TPCM: 24. Januar - 4. März 2022
  • 2TPEQ, 3TPEQ an 4TPEQ: 14. März - 8. Abrëll 2022
  • 3GPS: 13. - 17. Dezember
  • 5AD a 5P : 22. November - 3. Dezember  ,  10. Mee - 20. Mee
  • 5G: 7.  - 11. Mäerz
  • fakultative Stage fir all Klassen: vum 3. Februar bis 11. Februar

TagCloud