IMG_0862

Den ALR war matt knapps 70 Schüler wéi all Joer erëm gutt vertrueden beim Laf ronderëm den Iechternacher Séi vun der LASEL. Ervirzehiewen sinn di excellent Resultater vum Loïc Bettendorf a vum Mick Esser, déi op di 9. respektiv 10. Plaz gelaf sinn. Weider Resultater fannt dir deemnächst um Site vun der LASEL: http://www.lasel.lu

TagCloud