Donnechdes de 27 . März vu 14 bis 15h30 war eng Table ronde fir wahlberechtigt Schüler (2es, 12es, 13es) bei eis am Festsall.

2014_tableronde

Et ass eng Sensibiliséierungs- an Informatiounskampagne zu den Europawahle fir déi Jonk organiséiert vun der Jugendkonferenz an Zesummenarbecht mat de Jugendsektioune vun de Parteien. Moderéiert gouf et vun der CGIL.

- Fotoen

TagCloud