Traditiounsméisseg hunn d’12GE an d’12CG dëst Schouljoer, mat der Madame Worré an dem Här Dziadek, d ‘Spuerkeess an der Stad besicht.

Photo1_copy_1

Am laf vum Joer hunn d ‘Schüler sech gefrot wéi dass et an de Beräicher Informatik, Comptabilitéit respektiv Ekonomie um Aarbechtsmarché ausgesäit. Wat kënnen si iwwerhaapt mat hirem 13ième Diplom ufänken? Wéi gesinn hier Chancen an deenen eenzele Beräicher aus? Solle si studéiere goen oder awer an d ‘Beruffsliewen era klammen? Soll si bei de Staat oder awer an de Privatsecteur schaffe goen?

Fir hinnen déi Froen ze beäntweren si folgend Punkten am laf vum Dag behandelt ginn:

  • Wat fir Méiglechkeeten hunn ech op enger Bank am Informatik, respektiv Commerce Beräich?
  • Wéi gesäit eng Carrière beim Staat (Para-Staat) aus?
  • Studéiere goen oder net?
  • Wéi gesäit et Momentan um Aarbechtsmarché aus?
  • Wéi leeft ee Virstellungsgespréich of?

No der Visite ass den Dag mat engem gudde Burger ausklénge gelooss gi wou nach eventuell Froe beäntwert gi sinn.

Informatique Home

TagCloud