De CGIE huet eng Note eraus ginn dass et Problemer kënne gi, falls dir op ärem Computer een Update op de JAVA 1.10 gemaach hutt.

application

Mat dësem Update ginn d’Applikatioune FE, BAC a Sylope net méi op an d ‘Feelermeldung “General Exception” gëtt ugewisen. Dofir bleift bei der Java Versiounen 1.7 oder 1.8. Dëst ginn um Mac als Java 7 resp. 8 bezeechent. Um Mac fannt dir déi aktuell Versioun ënnert: [System preferences] - Java - Update.

Falls dir awer scho s een Update gemaach hutt da fann dir weider Instruktiounen, wéi dir dëse Problem behiewe kënnt, ënnert folgendem Link.

 

Informatique Home

TagCloud