Bei all Musikinstrument bestemmt firun allem d’Längt vum Instrument wéi eng Nout entsteht : wat d’Instrument méi lang, wat den Toun (also d’Frequenz) méi déiw ! Sou och bei der ALR-Flip-Flop-Uergel. Durch d’Klappen op e Rouer gët d’Loft bannen am Rouer kurz kompriméiert, an doraus entsteht eng Schwingung vun der Loft bannen am Rouer. Aus dëser Schwingung entsteht sou en Toun. D'ALR Flip-Flop-Uergel erlabt der ët eng ganz Oktav, mat den halwen Téin, ze spillen. Komm op de B2 a probéier déi flott Téin vun dësem flotten well einfachen Musiks-Instrument made by ALR.

uergel

Informatique Home

TagCloud