D'Schüler vun der 11CM aus dem ALR waren op Besuch bei der LaLux Assurances
13441686_877805689012604_416738519_o

D'11CM aus dem Atert Lycée waren den 15. Juni 2016 den Siège social vun der LaLux Assurances op Leideling am Kader vun hierem Cours "Economie d'entreprises" besichen. D'Schüler hun die ganz Entreprise an besonnisch den concept social présentéiert kritt. Duerno hun sie deen ganzen Site matt den Bureaux'en, Kantin, Fitness an Auditoires'en gesinn. Op déi Manéier hun eis Schüler eng ganz gutt Iddi kritt wéi eng Entreprise die sozial, ékologisch an nohaltig Konzepter, déi d'Schüler am Cours gesinn hun, op eng flott Manéier an d'Praxis emsetzt. 

TagCloud