Equipe: Quintus Misch, Schroeder Maïté, Georges Nadine, Danièle Speller, Michel Majerus

 

Coordinatrice du service: Misch Quintus

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: ext. 333 / 336 Salle : A2/04, A2/02

 

Dem Service socio-éducatif oder SSE ënnerleien verschidde Begleet-an Hëllefsstrukturen. Dës sinn dofir zoustänneg, Schüler a Klassen a verschiddene Situatiounen ze ënnerstëtzen. Hei déi verschidde Strukturen:

Le service socio-éducatif ou SSE est composé d’un accompagnement de classe et de différentes structures de soutien pour élèves en difficulté. Ci-dessous sont présentées les diverses structures:Aides et structures d'accompagnement:

Mosaïkklass / classe mosaïque

Liewensschoul

Hausaufgabebegleedung / Accompagnement aux devoirs

Etude surveillée

Peer-Mediation

Treff

Reflect

 Accompagnement de classe

 

TagCloud