Am Kader vun eisem Projet op der 1ière TPCM hunn mir Spillsaache gesammelt, déi pénktlech zu Chrëschtdag konnte verdeelt ginn. Am Kader vun eisem Projet op der 1ière TPCM hunn mir Spillsaache gesammelt, déi pénktlech zu Chrëschtdag konnte verdeelt ginn.

sammel

Wat hunn mir gemaach?

Mer hunn gebrauchte Spillsaache gesammelt an se dunn un d‘ Tafel Bitburg weider gespent. Déi Associatioun huet Spillsaachen dunn un Kanner aus bedierftege Famille verschenkt.

Ausserdeem hunn mir mat de Kanner aus dem Kannerduerf vu Miersch eng flott Bastelaktivitéit gemaach. Sie konnten hier eegen Hand am Gips rekonstruéieren a flott verzieren.

Mir Bram, Janina, Naja a Kristina soen iech alleguer

VILLMOOLS MERCI

Vir d ‘Deelhuelen un eiser Spenden Aktioun.

Duerch är Hëllef, konnte mer ganz ville Kanner eng Freed maachen.

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Horaires et vacances

Transport scolaire

TagCloud