Och 2015-2016 wor den ProEt-Groupe "Wibbel an Dribbel goes ALR" aktiv. 14 Schüler aus dem ALR hunn Sportsaktivitéiten fir Schüler aus der Grondschoul vun ELL geplangt an duerchgeféiert. Als Ofschloss stung den 4. Juni een Spillfest fir Kanner vun 4-12 Joer. 

teaser_wd

TagCloud